Regulamin Konkursów

 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora, zwanego dalej BOOKGEEK w terminie podanym na stronie konkursowej.
 2.  Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. W konkursie może brać udział każdy czytelnik Bookgeek.pl, który nie należy do zespołu re­da­kcy­jne­go ani nie jest członkiem najbliższej rodziny redaktora.
 5. Nagroda jest opisana na stronie konkursowej.
 6. O ile na stronie konkursu nie jest napisane inaczej, nagrodzone zostaną osoby wy­ło­nio­ne przez członków zespołu Bookgeek. Zgłoszenie konkursowe powinno być opa­trzo­ne prawdziwym imieniem i nazwiskiem, na które zostanie wysłana nagroda w wypadku wygranej (zmiana nie jest możliwa w razie wygranej) i wysłane na adres konkurs.bookgeek[at]gmail.com z tytułem wiadomości zawierającym słowa kluczowe, podane na stronie konkursu. Brak jakiejkolwiek z tych informacji jest pod­sta­wą do zdy­skwa­li­fi­ko­wa­nia odpo­wie­dzi.
 7. Każdy uczestnik może odpo­wie­dzieć tylko raz, w przy­pa­dku kilku odpowiedzi li­czo­na jest tylko pierwsza nadesłana odpowiedź, jeżeli odpo­wie­dzi są różne – ucze­stnik zostaje zdy­skwa­li­fi­ko­wa­ny. Uczestnik zostanie również usunięty z konkursu, jeśli praca będzie naruszać prawa osób trzecich (tzn. nie będzie jego własnością). Ponadto z jednego lokalu mie­szka­nio­wego przyjmujemy tylko jedną odpowiedź.
  1. Jeżeli powtarzać będą się próby oszustwa, pula adresów e-mail może zostać dodana na „czarną listę”, wiadomości oznaczone takim tagiem nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej do dnia określonego na stronie konkursu lub w ciągu 24 dni roboczych od jego zakończenia, zaś laureaci o wygranej zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 9. Zwycięzca konkursu, po otrzymaniu e-maila o wygranej musi w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć w wiadomości zwrotnej swoje dane adresowe, niezbędne do wysłania nagrody, czyli: nazwę i nr ulicy, kod pocztowy. Po upłynięciu 5 dni roboczych, w wypadku nie nadesłania wymaganych danych, nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu.
 10. Organizator zastrzega wysyłanie nagród jedynie w obrębie granic Polski.
 11. Nagrody wysyłane będą Pocztą Polską w ciągu 24 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres uczestnika, czy też za zaginięcie paczki z winy Poczty Polskiej. Nagrody nie będą wysyłane ponownie. Jeżeli nagroda zostanie wysłana pod zły adres kurierem, nie będzie wysyłana ponownie.
 13. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu, lub po jego zakończeniu.
 15. Udział w konkursie jest akceptacją niniejszego regulaminu, zgodą na dodanie adresu e-mail uczestnika do listy subskrypcyjnej Bookgeek i wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera oraz, w przypadku wygranej, zgodą na zamieszczenie nazwiska przy ogłaszaniu rozwiązania na stronie Organizatorów i partnerów z którymi organizowany jest konkurs.
 16. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez BookGeek i nie będą odsprzedawane osobom trzecim.
DODATKOWY REGULAMIN do KONKURSÓW FOTOGRAFICZNYCH/PLASTYCZNYCH!

14. Wymaga się by nadesłane zdjęcia były w formacie JPG lub PNG o wymiarach powyżej 1000×800 pikseli. Wymaga się by nadesłane prace plastyczne były w formacie JPG lub PNG lub PDF o wymiarach powyżej 500×500 pikseli.

15. Plik nie może przekraczać 3 MB

16. Nadesłane prace nie mogą być stworzoną metodą matte paintingu (fotomontażu). Dopuszcza się jedynie modyfikacje mające na celu poprawę jakości i przekazu pracy np: postarzanie zdjęcia, zmianę nasycenia, jasności, kontrastu, lomo, cross itp.

18. Nadesłanie pracy, jest jednoczesną zgodą na umieszczenie SWOJEGO zdjęcia na facebook.com/bookgeekpl i na bookgeek.pl

19. W treści e-maila należny podać:

a) TYTUŁ SWOJEJ PRACY

b) dane adresowe + nick

c) poniższe oświadczenie:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy i posiadam do niej prawa autorskie. Jednocześnie zgadzam się na jej umieszczenie na platformie społecznościowej facebook.com/bookgeekpl i stronie bookgeek.pl.

____________
* adres zamieszkania, powinien zawierać: ulicę, kod pocztowy, miejscowość