Regulamin

UWAGA! Wszystkie komentarze zawierające odnośniki (czy wzmianki) do książek udostępnionych na chomikuj.pl – będą usuwane!

1. Wstęp

1.1 Przedmiotem regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu ParanormalBooks znajdującego się pod adresem www.paranormalbooks.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa i obowiązki Administratora jako zarządcy Portalu.
1.2 Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
1.3 Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
1.4 Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Korzystanie z Portalu

2.1 Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.
2.2 Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów statystycznych.
2.3 Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Administrator — czyli ParanormalBooks.pl. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Portalu.
b) Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Portalu, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług ParanormalBook. Częścią Konta jest Profil.
c) Serwis — internetowy portal ParanormalBooks, zlokalizowany pod adresem internetowym http://www.paranormalbooks.pl, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką książkową i/lub rozrywki dla niekomercyjnego użytku osobistego.
d) Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu. W przypadku korzystania z Portalu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
e) Treści Użytkownika/Treści – wszelkie treści zamieszczane w ParanormalBooks przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu.

3. Polityka prywatności

3.1 Administratorem danych osobowych jest ParanormalBooks.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204).
3.2 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, w tym adres poczty elektronicznej, będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celu: reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców jak również dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz innych działań marketingowych.
3.3 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.
3.4 W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy,
c) rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięcie konta.
3.6 Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zasady korzystania z Portalu

4.1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania lub usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności prawnych wobec sprawcy.
4.2 Komentując bądź publikując treści, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób,
d) szanowania poglądów innych Użytkowników, jak Twórców treści Portalu.
4.3 Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem informacyjnym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4.5 Zabrania się umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie.
4.6 Zabrania się zamieszczania wszelkiego typu form oraz treści reklamowych bez zgody Administratora portalu.
4.7 Zabrania się umieszczania treści w innych językach niż język polski, zamieszczania bezpośrednich odnośników do innych stron internetowych niezgodnych z Regulaminem.
4.8 Administrator ma pełne prawo na usuwanie treści zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli uzna je za niepożądane, bądź niezgodne z Regulaminem.

5. Zablokowanie i usunięcie konta

5.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.
5.2 Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3 Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika przez Administratora może nastąpić w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia przez Użytkownika treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
d) umieszczanie treści niezgodnych z wcześniejszymi ustanowieniami Regulaminu.
5.4 W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
5.5 Odblokowanie konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Administratora.

6. Odpowiedzialność

6.1 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, a w szczególności za te wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
6.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O zaplanowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
6.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
6.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
6.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych, zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne treści.

7. Reklamacja. Przepisy końcowe

7.1 Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
7.2 Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. Reklamację należy nadsyłać wyłącznie w formie emalia, na adres wymieniony w formularzu Kontaktowym.
7.3 Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
7.4 Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji.
7.5 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

7.6 Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.
7.7 Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.
7.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika.
7.9 W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.